Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Kyocera Unimerco’s Vin- og Gastronomiklub
Foreningens hjemsted er Kyocera Unimerco A/S, Drejervej 2, 7451 Sunds.

§ 2
Foreningens formål er at fremme interessen for Vin- og Gastronomi, samt at varetage medlemmernes interesser ved at være medvirkende til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for at udbygge kendskabet til udsøgt mad og vin, gennem diverse mad- og vinsmagninger, møder og foredrag. Det er desuden foreningens formål at medvirke til at styrke sammenholdet mellem ansatte i Kyocera Unimerco A/S.

§ 3
Kun ansatte i Kyocera Unimerco A/S kan være medlem af foreningen. Der er dog mulighed for at invitere partnere til arrangementerne mod egenbetaling.
Arrangementernes formål er at øge Unimerco ansattes kendskab til mad og vin ved at samles om disse emner i en faglig atmosfære. Arrangementerne må ikke udvikle sig til personalefester.

Alle ansatte i Kyocera Unimerco A/S har ret til at være medlem af foreningen.
Der kan være speciale arrangementer hvor andre KUA ansatte end medlemmer af klubben kan inviteres, imod betaling. Et sådan arrangement kunne være en vin aften, hvor der vil være mulighed for at købe vin (imod kontant betaling).

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Indtast måned for afholdelse af generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder godkendelse af regnskabet
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med minimum 8 dages varsel, og indkaldelsen skal offentliggøres på opslagstavle i Kyocera Unimerco A/S.

Indkaldelsen skal angive dagsordenen.

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den Indtast dato for forslag til behandling.

§ 5
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valgperioden er 2 år.
På hver generalforsamling afgår skiftevis 2 medlemmer.
Bestyrelsen vælger hvert år formand og kasserer, og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.
Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skal udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsesreferater skal underskrives af bestyrelsen senest 1 måned efter mødedatoen, og referaterne skal offentliggøres på opslagstavler på Kyocera Unimerco A/S.

§ 6
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af februar måned.

§ 7
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8
Udmeldelse kan ske til enhver tid, dog er der ikke ret til godtgørelse for allerede indbetalt kontingent.

§ 9
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde Unimercos Fond eller Kyocera Unimerco A/S. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvem af de nævnte midlerne skal tilfalde.