Vedtægter

§1:

Foreningens navn er UM Multimedia-klub, UMMU. Foreningens hjemsted er Unimerco A/S, Drejervej 2.

§2:

Foreningens primære formål er at give medlemmerne indsigt i et bredt udvalg af emner relateret til IT-verdenen. Dette skal opnås ved at afholde workshops og foredrag. Klubben har også et underholdningsmæssigt sigte og afholder således filmaftener, net-parties og net-parties for børn. Det er desuden foreningens formål at medvirke til at styrke sammenholdet mellem ansatte i Unimerco A/S.

§3:

Kun ansatte i Unimerco A/S kan være medlem af foreningen. Det er dog i nogle tilfælde tilladt at invitere gæster med til arrangementerne mod egenbetaling.

§4:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med årets første arrangement. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Formandens beretning

2. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder godkendelse af regnskabet

3. Fastsættelse af kontingent

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Bestyrelsens valg af formand

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med minimum 8 dages varsel, og indkaldelsen skal offentliggøres på opslagstavlen i Unimerco A/S. Indkaldelsen skal angive dagsordenen.

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§5:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen vælger hvert år formand og kasserer, og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skal udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Mødereferater skal underskrives af bestyrelsen senest 1 måned efter mødedatoen. Referater gøres tilgængelige for alle medlemmer.

§6:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Økonomiafdelingen trækker automatisk kontingentet fra medlemmets løn den 1. juni hvert år.

 §7:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§8:

Udmeldelse kan ske til enhver tid, dog er der ikke ret til godtgørelse for allerede indbetalt kontingent.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler samt evt. anskaffet udstyr/software tilfalde Unimercos Fond eller Unimerco A/S. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvem af de nævnte midlerne skal tilfalde.

 §9

UMMUs bestyrelse indestår for, at klubbens arrangementer er lovlige, og at UNIMERCOs IT-politik til hver en tid overholdes både af klubbens medlemmer og af de gæster, der inviteres med til klubbens arrangementer. Dette gælder især, men ikke udelukkende, reglerne om beskyttelse af ophavsrettigheder, personlige oplysninger, ulovlig downloading, kopiering mv.