Vedtægter

§1:  Foreningens navn er KYOCERA UNIMERCO Løbeklub med hjemstedsadr. KYOCERA UNIMERCO A/S, Drejervej 2, 7451 Sunds.KYOCERA UNIMERCO Løbesklub blev stiftet i 2010 som en del “KU Clubs”, og er en åben forening (klub) hvor alle medarbejdere af KU kan indmelde sig og blive medlemmer og dermed bliver tilbudt deltagelse i et udvalgt af arrangementer, løbestævner, etc., ligesom alle medlemmer kan fremkomme med forslag til bestyrelsen om arrangementer, de mener bør opslås.

§2:  Målet med Løbe-klubben er at finde sammenhold og underholdning i det at løbe og motionere, sammen og/eller hver for sig. Klubben støtter op om og giver bidrag til udvalgte løb og events, som slås op med opfordring til deltagelse og fælles tilmelding. Bestyrelsen vælger eksklussivt, hvilke arrangementer der optages i klubbens program hhv. gives tilskud til.

§3:  Kun nuværende og pensionerede ansatte i KYOCERA UNIMERCO A/S kan være medlem af foreningen. Ved specielle arrangementer opfordres medlemmer dog til at deltage sammen med ægtefælde, samlever og/eller andre familiemedlemmer. Dette vil normalt mod vederlæg af egenbetaling.

§4:  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med årets første arrangement. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder godkendelse af regnskabet.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med minimum 8 dages varsel, og indkaldelsen skal offentliggøres på opslagstavlen i KYOCERA UNIMERCO A/S. Indkaldelsen skal angive dagsordenen.

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§5:  Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er 1 år. Bestyrelsen vælger hvert år formand og kasserer, og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skal udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsesreferater skal underskrives af bestyrelsen senest 1 måned efter mødedatoen, og referaterne skal offentliggøres på opslagstavlen hos KYOCERA UNIMERCO A/S.

§6:  Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar måned.

§7:  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§8:  Udmeldelse kan ske til enhver tid, dog er der ikke ret til godtgørelse for allerede indbetalt kontingent.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde Foxby-Iversens Fond eller KYOCERA UNIMERCO A/S. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvem af de nævnte midlerne skal tilfalde.

Der figurerer på KU Intranet under www.kuaklub.dk en liste med navne og e-mail adresser over samtlige medlemmer, ligesom bestyrelsens navne fremstår på siden.