Vedtægter

Vedtægter for KUA Flow

1:  Foreningens navn er KUA Flow. Forenings hjemsted er KYOCERA UNIMERCO A/S, Drejervej 2, 7451 Sunds.

2:  Foreningens formål er at arrangere yoga, tai chi, pilates, mindfulness lektioner og andre arrangementer, der bidrager til kroppens indre styrke og balance. Arrangementer og lektioner er for alle uanset køn, alder og niveau.
Det er desuden foreningens formål at medvirke til at styrke sammenholdet mellem ansatte i   KYOCERA UNIMERCO koncernen.

3:  Kun nuværende og pensionerede ansatte i KYOCERA UNIMERCO koncernen kan være medlem af foreningen. Der er dog mulighed for at invitere partnere med til arrangementerne mod egenbetaling.

4:  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert regnskabsår i forbindelse med årets første arrangement. Hvis den stiftende generalforsamling ligger inden for regnskabsårets sidste 6 måneder, afholdes der ikke årlig generalforsamling i det førstkommende regnskabsår fra foreningens stiftelse.

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder godkendelse af regnskabet.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden.
 • Indkaldelse til generalforsamling skal ske med minimum 8 dages varsel, og indkaldelsen skal offentliggøres på opslagstavlen i KYOCERA UNIMERCO A/S. Indkaldelsen skal angive dagsordenen.
 • Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
 • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.5:  Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er 1 år. Bestyrelsen vælger hvert år formand og kasserer, og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

  Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  Der skal udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsesreferater skal underskrives af bestyrelsen senest 1 måned efter mødedatoen, og referaterne skal offentliggøres på klubbens hjemmeside.

  6:  Årligt kontingentet og betalingsfrist fastsættes på generalforsamlingen

  7:  Foreningens regnskabsår følger KUTDK’s regnskabsår, som er 1/4 til 31/3.

  8:  Udmeldelse kan ske til enhver tid, dog er der ikke ret til godtgørelse for allerede indbetalt kontingent.

  9: I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde Foxby-Iversens Fond eller KYOCERA UNIMERCO A/S. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvem af de nævnte midlerne skal tilfalde.