Vedtægter

Foreningsvedtægter

§1: Foreningens navn er Golfteam Kyocera. Foreningens hjemsted er Kyocera-Unimerco, Drejervej 2, 7451 Sunds

§2: Foreningens formål er at fremme interessen for golfsporten. Det er desuden foreningens formål at medvirke til at styrke sammenholdet mellem ansatte i Kyocera-Unimerco.

§3: Kun ansatte i Kyocera-Unimerco kan være medlem af foreningen. Der er dog mulighed for at invitere partnere med til arrangementerne mod egenbetaling. Formålet med arrangementer er at fremme interessen for golfsporten, samt at give medlemmerne mulighed for at spille på forskellige golfbaner med deres kollegaer.

§4: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med årets første arrangement. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirrigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder godkendelse af regnskabet

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skrifteligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med minimum 8 dages varsel, og indkaldelsen skal offentliggøres på hjemmesiden , samt på opslagstavlen i Kyocera Unimerco. Indkaldelsen skal angive dagsorden

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§5: Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er et år. Bestyrelsen vælger hvert år formand næstformand og kasser. Og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig. Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 2 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelses referater skal underskrives af bestyrelsen senest en måned efter mødedatoen, og referaterne skal offentilggøres på opslagstavlen hos Kyocera Unimerco

§6: Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af marts måned.

§7: Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§8: Udmeldelse kan ske til enhver tid, dog er der ikke ret til godtgørelse for allerede indbetalt kontingent.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde Unimercos fond eller Kyocera Unimerco a/s. Generalforsamlingen træffer beslutning om hvem af de nævnte midlerne skal tilfalde