Vedtægter

Kyocera Cycling Team´s vedtægter

 §1

Foreningens navn er Kyocera Cycling Team (tidligere Unimerco Cykel Motion)

Foreningens hjemsted er Kyocera A/S, Drejervej 2, 7451 Sunds

 §2

Foreningens formål er at arrangere ture, hvor all kan være med – det gælder begyndere, trænede og ”supertonsere”. Det sociale element skal have en lige så stor betydning som det konkurrencemæssige. – dvs. at Kyocera Cycling Team er en motionsklub med mulighed for ræs, ikke en racercykelklub med mulighed for motion.

Det er desuden foreningens formål at medvirke til at styrke sammenholdet mellem ansatte i Kyocera A/S.

§3

Kun ansatte i Kyocera A/S og tilhørende vismandsklub kan være og har ret til at være medlem af foreningen.

 

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

 §4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det foreløbige regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med minimum 8 dages varsel, og indkaldelse skal offentliggøres på opslagstavle i Kyocera A/S.

 

Indkaldelsen skal angive dagsordenen.

Beslutninger på generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den. 12. februar.

 §5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

 

Valgperioden er 2 år.

På hver generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. I lige år afgår 2 medlemmer, i ulige år afgår 3 medlemmer.

 

Bestyrelsen vælger hvert år formand og kasserer, og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

 

Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Der skal udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder og referaterne offentliggøres på klubbens hjemmeside.

 §6

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af april måned.

 §7

Foreningens regnskabsår følger regnskabsåret for Kyocera Unimerco.

 §8

Udmeldelse kan ske til enhver tid, dog er der ikke ret til godtgørelse for allerede indbetalt kontingent.

 §9

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde Unimercos Fond eller Kyocera A/S. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvem af de nævnte midlerne skal tilfalde.

 

Vedtægter opdateret, Sunds, d. 21.02.2017

Bestyrelsen